Taichi Articles

 

1. Taichi Qigong Handouts:
Taichi Qigong Warmup Routine 1
Swimming Dragon Taichi Brochure

2. An article on Practicing Swimming Dragon Gong by Master Yu Anren, translation by Liping Zhu

3. An article on Taiyi Swimming Dragon Gong by Catherine Ingram

4. Taichi May Improve Some ADHD Symptoms

5. Taichi for a New You  by Mao Shing Ni
© 2011 Qi Dragon Healing Center | Liping Zhu L.Ac. E-mail: Office@QiDragon.com  | Phone: 415-828-2699 Design by Chi Nguyen with Suffusion Theme